Polityka prywatności

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Energokessel Sp. z o.o. w Strzelcach
Opolskich wprowadziła do stosowania „Politykę prywatności”, której treść
zamieszczono poniżej.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energokessel Sp z o.o. z
siedzibą w Strzelcach Opolskich pod adresem ul. Strzelców Bytomskich 1 B, 47-100
Strzelce Opolskie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099052, NIP
756-18-35-881, REGON 532307070

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach
ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres:
iod@intall.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.

3. Energokessel Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed
ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe, które przetwarza Energokessel Sp. z o.o. należą do kategorii
,,dane kontaktowe” i są nimi:

a) imię i nazwisko,
b) stanowisko / dział / oddział,
c) nazwa firmy / instytucji / organizacji,
d) adres / adres firmy / NIP firmy,
e) numer telefonu, numer faksu,
f) adres e-mail.

5. Dane osobowe, którymi dysponujemy uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana w
sposób dobrowolny w ramach dotychczasowej współpracy i realizacji zamówień,
umów, świadczonych usług i wystawienia faktur.

6. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art.6 ust. 1 RODO w celach:

a) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b) zawarcia, realizowania i rozliczenia zawartych umów lub zamówień,
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Energokessel Sp. z o.o. w
zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczegółowe,
d) marketingowych produktów i usług.

7. Energokessel Sp. z o.o. ma prawo przekazania danych osobowych innym
odbiorcom na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli
będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania
obowiązków ciążących na Energokessel Sp. z o.o. W takich przypadkach będziemy
przekazywać dane osobowe upoważnionym przez nas pracownikom i
współpracownikom oraz innym odbiorcom danych np. podwykonawcom, firmom
transportowym, kurierom, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, organom
publicznym.

8. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 4 będą przechowywane przez okres niezbędny do:

a) realizacji zawartej umowy lub zamówienia,
b) posprzedażowej obsługi klienta,
c) wykonania obowiązku prawnego Administratora, wynikającego z przepisów
szczegółowych (np. podatkowych lub rachunkowych),
d) do czasu istnienia uzasadnionego interesu Energokessel Sp. z o.o.
e) do czasu zgłoszenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych
na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych,
f) do czasu odwołania lub wygaśnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
uzyskanych na podstawie innych dokumentów.

9. Energokessel Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków
wspólnej realizacji umowy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania usunięcia danych,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo żądania przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na
miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsc
naruszenia RODO,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

11. Przekazywanie Energokessel Sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji
umowy.

12. Energokessel Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób
zautomatyzowany i dane osobowe nie są poddawane profilowaniu na zasadach
określonych w art. 22 RODO.